La Plagne

Ecologische verkenning


Naast de zeiltocht staat op bepaalde tijden ook een ecologische verkenning van het Waddensysteem op het programma. U wordt een beeld geschetst en gegeven van belangrijke ecologische facetten van zowel Waddenzee als van de eilanden. We bezoeken Vlieland en Terschelling maar mogelijk ook andere eilanden als het weer en het vaarplan het toelaten. Door korte excursies naar ecologische interessante en vooral mooie plaatsen, en door korte toelichtingen hopen we de zeilweek te verrijken. U krijgt een beeld van de interessante en waardevolle natuur en van haar ecologische achtergrond.

Op onze tocht krijgt u informatie over de thema’s, die spelen bij het beheer en behoud van de natuurwaarden in het gebied. Er wordt ingegaan op verschillende bedreigingen, die voortkomen uit het menselijk medegebruik in het belangrijke  Europese natuurgebied. U kunt hierbij denken aan kokkel- en mosselvisserij, gaswinning, recreatie en kustverdediging. Alle factoren zijn van invloed op het Waddensysteem, veelal in negatieve zin, maar soms ook in positieve zin.

We schetsen een beeld van belangrijke processen, die op verschillende schalen en tijdsassen spelen. Daarbij wordt niet alleen ingegaan op de dynamiek van plaat- en geulsystemen in de Waddenzee, maar ook op de geo(morfo)logische vormingprocessen van de eilanden, die zo’n 6000 jaar geleden begonnen. Uiteraard wordt de samenhang met karakteristieke fauna en flora besproken en geïllustreerd, niet alleen vanaf de boot maar ook door het maken van korte excursies op de eilanden.

Er wordt ingegaan op de voornaamste beheersproblemen die voortkomen uit de voorspelde zeespiegelstijging, en welke oplossingsrichtingen daarvoor zijn: bijvoorbeeld herstel van de voormalige washovers op de eilanden. U krijgt  een toelichting op hoe het hand-aan-de-kraanprincipe werkt bij de gaswinning in de Waddenzee, om effecten van bodemdaling op het systeem te voorkomen. We bezoeken duinvalleien, waar niet alleen de negatieve effecten van kustverdediging spelen, maar ook van klimaatsverandering. Daarbij krijgt u een toelichting hoe het huidige beheer hier op inspeelt, om de bijzondere soortensamenstelling met tal van zeldzame soorten waaronder Moeraswespenorchis, Knopbies en Parnassia te behouden. Dit alles draagt bij aan een bijzondere belevingstocht in deze zeilweek.

Dr. F.H. Everts

Ecologische verkenning 1
Ecologische verkenning 2 Ecologische verkenning 3
Waddenzee-zeiltocht
Ecologische verkenning
Home